Stadgar för Omega 42 Sällskapet

Datum: 2001-04-25
(Uppdaterade vid årsmöten 2007-03-21, 2012-04-03 och 2013-03-09)

§ 1. Ändamål
Omega 42 Sällskapet (Sällskapet) ska tillvarata medlemmarnas intressen vad avser att bevaka att Omega 42 båten bevaras som ursprungligt tänkt, och därigenom säkerställa klassens fortlevnad och bibehålla båtens kommersiella värde.

Sällskapet ska vidare verka för gemenskap och samvaro kring båtarna på land och i sjön.

§ 2. Medlemskap
Medlemskap i Sällskapet erhålls efter erläggande av fastställd medlemsavgift.

Hedersmedlem föreslås av styrelsen och beslutas vid ordinarie årsmöte.

§ 3. Medlemsavgifter
Medlem erlägger årsavgifter som fastställs vid ordinarie årsmöte. Medlemsavgiften ska vara sällskapet tillhanda senast före utgången av april månad.

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

§ 4. Utträde ur Sällskapet
Medlem som vill utträda ur Sällskapet markerar sitt utträde genom att inte erlägga beslutad årsavgift.

§ 5. Styrelsen
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst 3 och maximalt 5 övriga ledamöter.

Ledamot i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar. Mandatperioden för styrelseledamot är två år.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

§ 6. Styrelsens möten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller två ledamöter i förening och är beslutsmässig, då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

§ 7. Styrelsens arbete
Styrelsen ska verka för Sällskapets framåtskridande och tillvarata Sällskapets intressen.

Ordföranden är Sällskapets officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar efterlevanden av dessa stadgar. I ordförandens frånvaro utser styrelsen inom sig representant för denne.

Styrelsen ska varje år avge förvaltningsberättelse för det förflutna verksamhetsåret.

Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter såsom föredras vid varje tillfälle.

Sällskapet tecknas av den eller de bland styrelsens ledamöter som styrelsen utser.

§ 8. Styrelsens ansvar
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 9. Årsmöten
Ordinarie årsmöte hålls en gång per år under mars månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. När så erfordras kallas till extra möte.

Kallelse till årsmöte sker genom e-post eller brev innehållande agenda, årsberättelse, ekonomisk redovisning och förslag från styrelsen till medlemmar senast tre veckor före årsmötet.

§ 10. Rösträtt
Rösträtt vid årsmöte tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter, samt hedersmedlemmar.

Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande.

§ 11. Årsmötesagenda
Vid ordinarie årsmöte ska förekomma följande ärenden:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
4. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
5. Fastställande av dagordning (ev. tillkommande motioner eller övriga ärenden)
6. Styrelsens berättelser
Årsberättelse
Ekonomisk redovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning, disposition av resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgiften
10. Val av styrelserepresentanter, revisor, revisorssuppleant och valberedning
Ordförande i styrelsen för en tid av 2 år. Väljs jämna år
Styrelseledamöter för en tid av 2 år. Väljs med minst 1 jämna år och minst 1 udda år
En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga.
Val av ledamot till valberedningen
11. Propositioner (angivna i kallelsen).
12. Motioner (anmälda senast under punkt 5).
13. Övriga ärenden.
14. Mötets avslutande.

§ 12. Verksamhetsåret
Sällskapet verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

Räkenskaperna, styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning etc. tillhandahålls revisorn senast en månad före ordinarie årsmöte.

§ 13. Revisors arbete
Det åligger revisorn att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 14. Beslut
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten).

Vid votering bestäms utgången, utom i frågor som rör dessa stadgar, genom enkel majoritet.

Om vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, ska det förslag gälla som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 15.
Beslut i fråga om ekonomisk natur får inte fattas om frågan inte varit upptagen i föredragningslistan för respektive möte.

§ 16. Stadgefrågor
Beslut om ändring eller komplettering av Sällskapets stadgar är giltigt om det fattats på ordinarie årsmöte och biträtts av minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna.

För giltigt beslut om upplösning av Sällskapet fordras att beslutet fattats på två på varandra följande möten därav minst ett ordinarie årsmöte, och på det möte som sist hålls biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Förslag till upplösning ska för att kunna tas upp på ordinarie årsmöte eller extra möte vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

Vid upplösning ska alla Sällskapets tillgångar tillfalla Svenska Seglarförbundets ungdomssatsningar.Kommentarer inaktiverade.